NOUS PLANS D’OCUPACIÓ SIMPLIFICATS

La llei 12/2022, de Regulació per a l’impuls dels plans d’ocupació, té com a objectiu incentivar la previsió social empresarial

• Es creen dues figures noves: els Fons de Pensions d’Ocupació de Promoció Pública
(FPEPP) i els Plans de Pensions d’Ocupació Simplificats (PPES)

• S’estableix l’obligació per a les empreses de negociar i, si escau, acordar-los representants legals dels treballadors sistemes de previsió social docupació.

• S’introdueixen nous incentius per a les aportacions a plans d’ocupació: ampliació de límits i deducció a l’IRPF per als treballadors, deduccions a l’impost de Societats i reduccions a la cotització a la Seguretat Social per a les empreses.

A qui van dirigits els nous plans d’ocupació simplificats – PPES?

• A les PIMES incloses en acords col·lectius sectorials. 

• A les administracions públiques, especialment entitats locals petites i mitjanes. 

• Als treballadors autònoms.

Com et podem ajudar?

• Suport juridicotècnic als negociadors del sistema de previsió social d’ocupació. 

• Disseny, implantació i posada en marxa del sistema. Redacció de les Especificacions. 

• Elecció de Fons de Pensions per integrar el PPES: Fons de Promoció pública o Privada. 

• Seguiment del sistema, monitorització de les inversions, revisió financero-actuarial. 

• Formació als membres de la Comissió de Control.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Contactar desde la página web

Share This